Průmyslové vzory

Průmyslové vzory, ochranné známky

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. To znamená, že nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka průmyslového vzoru tyto výrobky, ve kterých je ztělesněn tento průmyslový vzor, vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet, vyvážet, užívat ani skladovat.

 

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat jak fyzická, tak i právnická osoba. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Podle § 8 odstavec 2 zákona 441/2003 Sb., o ochranných známkách nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodná nebo podobná s ochrannou známkou při své podnikatelské činnosti, pokud je tato činnost shodná nebo podobná činnostem registrovaným u ochranné známky.

 

Průmyslové vzory ITTC Stima, spol. s r.o.

 

Ochranné známky ITTC Stima, spol. s r.o.© 2022 | ITTC Stima, spol. s r.o.